Licencja niewyłączna

I DEFINICJE

1. Licencjodawca: Jacek Litwin autor, umieszczający zdjęcie PHOTO WALL IDEA w zasobach serwisu jaceklitwin.com i uprawniona do udzielenia licencji. Informacje na temat Licencjodawcy dostępne są w serwisie www.jaceklitwin.com po wejściu na stronę prezentującą profil użytkownika wymienionego jako autor pracy.

2. Licencjobiorca: użytkownik serwisu jaceklitwin.com uprawniony do korzystania z jego zasobów, który pobierając zdjęcie uzyskuje licencję na jego wykorzystanie.

3. Utwór: zdjęcie PHOTO WALL IDEA zapisane w formie cyfrowej i umieszczone w banku jaceklitwin.com przez Licencjodawcę.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu.

2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz, że korzystanie z Utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców Utworu. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Licencjobiorcę jej postanowień.

 

III ZAKRES LICENCJI

1. Licencja uzyskuje skuteczność z chwilą pobrania Utworu z serwisu jaceklitwin.com.

2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z utworów bez ograniczeń terytorialnych.

3. Licencja obejmuje korzystanie z utworów w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności zawodowej i artystycznej, w szczególności wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu. Licencja zezwala na dokonywanie zwielokrotnień w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie oraz na modyfikowanie utworów.

4. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Utworu w sposób nie naruszający prawa i dobrych obyczajów.

5. Licencjobiorca jest uprawniony do dalszej, nieodpłatnej dystrybucji (udostępnienia) Utworu, w tym do zamieszczenia go we własnym serwisie internetowym, pod następującymi warunkami:

a) Licencjobiorca zobowiązany jest zachować integralność oryginalnych archiwów zawierających cyfrową kopię Utworu.

b) Licencjobiorca nie może oferować żadnych uprawnień do Utworu, ani też narzucać żadnych ograniczeń, które zmieniają lub ograniczają warunki zawarte w niniejszej licencji.

c) Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń odnoszących się do niniejszej licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności.

d) Licencjobiorca zobowiązany jest oznaczyć Utwór jako pochodzący z serwisu jaceklitwin.com, umieszczając w widocznym miejscu informację „Źródło: jaceklitwin.com” wraz z odnośnikiem https://www.jaceklitwin.com/ .

6. W przypadku udostępnienia utworu będącego przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim, licencjobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich praw autorskich Licencjodawcy. Licencjobiorca zobowiązany jest zachować w stanie nienaruszonym wszystkie oznaczenia związane z ochroną prawno-autorską, a także oznaczyć Twórcę Utworu.

7. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie może służyć obchodzeniu niniejszej licencji.

8. Zakres niniejszej licencji może zostać rozszerzony lub ograniczony przez Licencjodawcę poprzez sformułowanie dodatkowych warunków zamieszczonych w opisie Utworu w serwisie jaceklitwin.com lub z dokumentach (plikach) dołączonych do oryginalnej dystrybucji (archiwum). Licencjobiorca zobowiązany jest przestrzegać wskazanych w nich zasad pod rygorem nieważności niniejszej umowy.

 

IV KLAUZULA UCHYLENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ W ODRĘBNYM PISEMNYM POROZUMIENIU INACZEJ, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA, I NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD ZAUWAŻALNYCH, JAK I NIEZAUWAŻALNYCH.

 

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC LICENCJOBIORCY, Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem utworów, a nie związane z prawami autorskimi. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na Licencjobiorcy. Na Licencjobiorcy ciąży obowiązek zabezpieczenia praw osób, których wizerunek został wykorzystany w zdjęciach.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy regulujące zasady korzystania z serwisu www.jaceklitwin.com, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Licencjodawcy.